1
Extended Learning to platforma szkoleniowa, opracowana przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki lub bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie efektywniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? mi?dzy uczestnikami, a tak?e ?ledzenie rezultat?w szkole?.

Comments

Who Upvoted this Story